Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 Adószámunk: 15761859-2-10

Nevelőszülői hálózat
1 fő nevelőszülői tanácsadó – szakmai vezető,

1 fő pszichológus,

6 fő nevelőszülői tanácsadó,

1 fő gyermekvédelmi ügyintéző


Heves megyében, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek közel fele él nevelőcsaládban. A nevelőszülők és a férőhelyek száma folyamatosan változik. Jelenleg a nevelőcsaládok száma: 84, közülük 6-an hivatásos nevelőszülőként tevékenykednek. Az engedélyezett férőhelyek száma: 227.

A nevelőszülők saját háztartásukban teljes körű ellátást biztosítanak a működési engedély és gyámhivatali határozat alapján a kihelyezett gyermekek számára, ugyanakkor szülői mintát is mutatnak a mindennapok problémáinak megoldásában nekik. Ezért fontos feladat a jelentkezők kiválasztása és megfelelő felkészítése. A nevelőszülői feladatok ellátására jelentkezők közül az arra alkalmas személyeknek döntés-előkészítő programot és nevelőszülői tanfolyamot szervezünk.

A nevelőszülők munkáját hat nevelőszülői tanácsadó segíti. Feladatuk elsősorban szakmai tanácsadás, segítségnyújtás és ellenőrzés. A csoport vezetője szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai munkavégzést. A tanácsadók látják el a gondozott gyermekek vérszerinti családjával kapcsolatos családgondozói feladatokat is, melynek célja, hogy a gondozott gyermek mielőbb visszakerülhessen szüleihez.

A nevelőszülői hálózat munkáját gyermekvédelmi ügyintéző segíti.

A nevelőszülők részére rendszeresen szervezünk továbbképzéseket, működtetünk esetmegbeszélő csoportokat.


A gyermekek számára lehetőséget biztosítunk különböző gyermekprogramokon, a nyári szünidőben szervezett közös kirándulásokon való részvételre.


A nevelőszülővé válás feltételei:


• magyar állampolgárság,

• Heves megyei lakcím és életvitelszerű ott élés,

• cselekvőképesség, büntetlen előélet,

• a jelentkezővel szemben nem áll fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok,

• betöltött 24. életév,

• a gondozott gyermek és a jelentkező közötti legalább 18, legfeljebb 45 év korkülönbség,

• a nevelésre való fizikai és pszichés alkalmasság,

• gyermeknevelésre alkalmas lakókörnyezet (a gondozott gyermek számára nemenként külön szoba biztosítása, ahol az egy gyermekre jutó élettér legalább 6 m2),

• igazolható jövedelem, mely biztosítja a saját család és lakhatás fenntartását,

• a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon való eredményes részvétel,

• a házastárs vagy élettárs támogatja a jelentkezőt elhatározásában.


A nevelőszülővé válás folyamata:


• A leendő nevelőszülő az Intézmény felé írásban közli szándékát, melyben részletezi az aktuális élethelyzetét is.

• Az írásos jelentkezést követően, meghatározott időben, az intézmény központjában személyes találkozásra kerül sor.

• A jelentkező, a szükséges dokumentumokat megküldi az intézmény központjába (Nyilatkozat büntetlenségről, háziorvosi igazolás, munkáltatói- és jövedelemigazolás, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata).

• A területileg illetékes nevelőszülői tanácsadó környezettanulmányt készít a jelentkező otthonában.

• A környezeti alkalmasságot a pszichológiai vizsgálat követi, melyen a jelentkező házastársa is részt vesz.

• A jelentkezőknek be kell szerezniük egy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

• Ezt követően van lehetőség a leendő nevelőszülőnek és házastársának/élettársának a jogszabályban kötelezően előírt 60 órás felkészítő tanfolyamon részt venni. A tanfolyam első része a 28 órás döntés-előkészítő csoportmunka, amit egy szakirányú felkészítés követ 32 órában. Évente általában két tanfolyamot szervez intézményünk.

• Az eredményes tanfolyami részvételt követően kérünk működési engedélyt a nevelőszülő lakcímére nevelőszülői tevékenység folytatására. A Nevelőszülői hálózat egy működési engedéllyel rendelkezik, amelyben a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala valamennyi működő nevelőszülő nevét, lakcímét és férőhelyszámát nevesíti. Ennek birtokában a nevelőszülői jogviszony létrejöttéről az Intézmény írásbeli megállapodást köt a nevelőszülővel.

Ezt követően kerülhet sor olyan gyermek kihelyezésére, akinek vélhetően az adott nevelőszülő családjára van szüksége.

MAGYISZ